Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej estarostwo.mikolowski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 12.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.02.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.11.2020 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Harazin, adres poczty elektronicznej krzysztof.harazin@mikolow.starostwo.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telef 32 3248 182. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie SJM (system językowo-migowy) jest przeszkolony jeden pracownik. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem,

z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez:   

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie działa winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Krawędzi schodów wewnątrz urzędu zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi.

W Starostwie Powiatowym w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Poza windą, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

  • TAB - przejcie do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

  • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej części strony.


Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem